การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 1-4 กุมภาพันธ์ 2543: บทคัดย่อ ( พ.ศ. 2543 )


ผลของแอสตาแซนทินและวิตามินเอในการทำหน้าที่ชีวสารทางด้านโภชนาการของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)

วราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์ | ฮันเตอร์, ไบรอัน | เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต | สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล | พอจำ อรัณยกานนท์ | พิกุล จิรวาณิชไพศาล | ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ | นุดล โมรี |

หน้า 212


องค์ประกอบของกรดไขมันที่สะสมในแพลงค์ตอนพืชบางชนิด

จินตนา สและน้อย | สุจินต์ ดีแท้ | เฉลิมวิไล ชื่นศรี | รวีวรรณ สุวณิชย์ | สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล |

หน้า 3-9


การเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน และ คาร์โบไฮเดรต ในเลือดของปูทะเล (Scylla serrata) ในรอบวงจรการลอกคราบ

บุญรัตน์ ประทุมชาติ | บรรจง เทียนส่งรัศมี | จีรภา เจริญวงศ์ | ผจงจิตต์ ยอดเจริญ |

หน้า 18-22


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University