เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2557 )


ผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ต่อการพัฒนาการคิดแบบอภิปัญญา เรื่อง ระบบนิเวศ และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นันทวัน พัวพัน | เอกภูมิ จันทรขันตี | กันทิมาณี ประเดิมวงศ์ |

หน้า 1-9


การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

คมกริช แม่นยำ |

หน้า 10-17


การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นฤมล ยุตาคม | สิริพร ทิพย์คง | ชีพสุมน รังสยาธร | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ | ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร | ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ |

หน้า 18-25


การพัฒนาแนวคิด เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

ละมัย โชคชัย | เอกรัตน์ ทานาค | พรรณนภา ศักดิ์สูง |

หน้า 26-33


การประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์และแนวคิดภาษาศาสตร์สังคมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสนทนาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ |

หน้า 34-40


การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์: วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน |

หน้า 41-47


การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง

ลลิตา มัณยานนท์ | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ |

หน้า 48-55


การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบ Picture Word Inductive Model

ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ | นวลพรรณ เพียงเกษ | ปิลันธนา ศุภดล | พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย | เพียงดาว ไชยสาร | ธันย์ชนก เหมือน |

หน้า 56-61


ผลการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา |

หน้า 62-69


กลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหวิทยาการชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถิรวัฒน์ ตันทนิส |

หน้า 73-78


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University