เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาพืช ( พ.ศ. 2554 )


การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์

สลิลา เอี่ยมอิทธิพล | อัญชลี สุทธิประการ | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ |

หน้า 45-52


การเปรียบเทียบอาหารในการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) และการศึกษาการเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งชบา Maconellicoccus hirsutus (Green) (Homoptera: Pseudococcidae)

ชริดา สัตยวงศ์ | เสาวลักษณ์ อารมณ์ | ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง | โสภณ อุไรชื่น | วิวัฒน์ เสือสะอาด |

หน้า 53-59


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University