เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง ( พ.ศ. 2553 )


ผลของ PROMUTASE(TM) 200 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

ปริยดานุ์ จารุคม | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | นิติ ชูเชิด | ชลอ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 29-35


การศึกษายีนในระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวที่ติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองโดยใช้เทคนิค suppression subtractive hybridization

กิ่งกมล จันทร์กุลโล | ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ | เฟลเกล, ทิมโมที่ วิลเลียม | กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา |

หน้า 44-54


การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ต่อการเสริมอาหารด้วยไคโตซาน

กัญช์ เกล็ดมณี | ปภาศิริ กาญจโนภาศ-บาร์เนท | คเชนทร เฉลิมวัฒน์ | วิชชุดา ประสาทแก้ว | สุกานดา ทับเมฆา | หยาดเพชร โอเจริญ |

หน้า 55-63


การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด อัตราการแลกเนื้อ ความถี่ของการลอกคราบ และความแปรปรวนของขนาดกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

ณัฐพล แก้วละเอียด | บุญรัตน์ ประทุมชาติ |

หน้า 83-91


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University