รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2521 ( พ.ศ. 2521 )


การผสมเทียมกระบือด้วยน้ำเชื้อแข็งหลังจากการชักนำให้เป็นสัด

กฤษณ์ มงคลปัญญา | ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์ | ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ | ธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล | ดำรง ลีนานุรักษ์ | ณรงค์ฤทธิ์ รสิตานนท์ | ประเสริฐ เจิมพร |

p. 34-43


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะผิดปกติบางอย่างในแม่โคพันธุ์พื้นเมืองที่มีปัญหาผสมติดยาก

กฤษณ์ มงคลปัญญา | ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์ | ปรารถนา พฤกษะศรี | มานิตย์ วิมลรัตน์ | ธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล | สุพจน์ สัจจาพิทักษ์ |

p. 54-63


ความเข้มข้นของเทสโตสเตโรนในเซรุ่มของกระบือปลักเพศผู้ที่มีอายุต่างกัน

กฤษณ์ มงคลปัญญา | วิภา ตั้งนิพนธ์ | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์ | วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ | สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล | ชูเกียรติ เรืองสุวรรณ | ศักดิ์สงวน กอนันทา |

p. 64-69


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University