เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2552 )


การมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.): กรณีศึกษา อบต. พิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สุชญา วรามิตร |

หน้า 33-41


การพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย

วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย | สุชาติ สงวนพันธุ์ | วิรัตน์ สุมน | หนูจันทร์ มาตา | วงษ์เดช กงศรี |

หน้า 72-78


การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย

วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย | สุชาติ สงวนพันธุ์ | สุเจตน์ ชื่นชม | วิรัตน์ สุมน | หนูจันทร์ มาตา | อรรถวุฒิ พลายบุญ | วงษ์เดช กงศรี |

หน้า 110-117


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University