เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


การทำให้บริสุทธิ์และทดสอบ activity ของโปรตีน HIV-1 reverse transcriptase ที่ผลิตโดยเชื้อ Escherichia coli ด้วยเทคนิคการโคลนยีน

กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ | รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์ | สุภา หารหนองบัว | เกียรติทวี ชูวงค์โกมล |

หน้า 56-63


การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจหาไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร

วีณา พ่วงปิ่น | ชัยวัฒน์ กิตติกูล | พัชรี สุนทรนันท | จารุณี สาตรา | วิลาสิณี ท้าวเพชร | องอาจ เลาหวินิจ | สุนันทา รัตนาโภ |

หน้า 73-80


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University