รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


การสร้างบทเรียนวิดีโอเทปวิชาภาษาไทยธุรกิจเรื่อง การใช้ภาษาในการเขียนโฆษณา สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จารุนันท์ กรพันธุ์ |

หน้า 715-720


การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ศักดิ์ศรี ปาณะกุล |

หน้า 721-731


การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง อิเหนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกศรินทร บำเพ็ญทาน |

หน้า 733-744


การใช้ประสบการณ์ทางภาษาเป็นสื่อพัฒนาทักษะการอ่านในใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ |

หน้า 745-751


การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้แบบฝึกหัดเสริมการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน

วิชัย พาณิชย์สวย |

หน้า 753-760


การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพเพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พรรณี บุญประกอบ |

หน้า 761-770


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University