เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2542 )


การประมวลผลคำไทยด้วยคอมพิวเตอร์: ก้าวแรกของระบบประมวลผลสารสนเทศอัจฉริยะ

ปรีติ ปิติอลงกรณ์ | ชวลิต จิรรัตนชาญ | ณัฐวิทย์ บูรณประภานนท์ | ธนุสศักดิ์ ธัญญสิริ | ทัศนาลัย บูรพาชีพ | ศิริพร แตงเที่ยง | วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ | วิภากร วงศ์ไทย | กมลา นาคะศิริ |

หน้า 263-269


การสร้างฐานข้อมูลทางดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน

ปิยพันธ์ แสนทวีสุข |

หน้า 281-287


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University