เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


การเจริญเติบโตของกระบือปลักไทยและความสัมพันธ์กับคุณภาพการเลี้ยงของเกษตรกร

สุพชัย ปัญญาเอก | ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี | สวัสดิ์ ธรรมบุตร | สโรชิตา แสงจง | ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ |

หน้า 79-85


ผลของการเข้าร่วมในระบบการประเมินพันธุกรรมโคนมของเกษตรกรต่อการพัฒนาความสามารถสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมไทย

ธัญญรัตน์ เกาะเกตุ | ดนัย จัตวา | ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี | ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ |

หน้า 86-93


ผลจากการเกิดเส้นสีขาวแทรกในเนื้ออกไก่ต่อความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อและค่าแรงตัดผ่านของเนื้อ

นภัสสร จำรูญวงษ์ | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | คชาภรณ์ เต็มยอด | อัจฉรา ขยัน |

หน้า 94-100


ความหนาแน่นของประชากรนกกก (Buceros bicornis) ในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์บริเวณแกนกลางของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นภัสสร มนต์ชัยธนพัฒน์ | ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ | วิจักขณ์ ฉิมโฉม |

หน้า 101-109


ความหลากหลายของแมลงน้ำในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อิทธิพัทธ์ บุญสิริโชคชัย | เอกวัต วิถีประดิษฐ์ | อัญชนา ท่านเจริญ | ประกาย ราชณุวงษ์ | รัชฎาวรรณ เงินกลั่น |

หน้า 361-369


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University