การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

สุริยันตร์ ฉะอุ่ม | ศรีสม สุรวัฒนานนท์ | กมลพรรณ นามวงศ์พรหม | เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ |

หน้า 9-20


ผลของเครื่องสกัดสะเดาที่ใช้และไม่ใช้ความร้อนต่อการได้สารอะซาดิแรคติน และการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน (Aphis gossypii)

ขวัญชัย สมบัติศิริ | กมล โรจน์ประสิทธิพร | วิธิตา เลิศมงคล |

หน้า 21-25


อิทธิพลของสภาพดินน้ำท่วมขังต่อการเจริญเติบโตและระดับธาตุอาหารของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด และลูกผสมที่ปลูกบนดินนาและดินไร่

เสน่ห์ เครือแก้ว | วันชัย ถนอมทรัพย์ | อำนาจ ชินเชษฐ์ |

หน้า 34-42


ผลกระทบของการขาดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60

แอนนา สายมณีรัตน์ | อภิพรรณ พุกภักดี | พูนพิภพ เกษมทรัพย์ |

หน้า 43-52


ผลผลิตและลักษณะสารละลายแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ เมื่อเก็บเกี่ยวอายุต่างกัน

ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ | วิจารณ์ วิชชุกิจ | เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | กล้าณรงค์ ศรีรอต |

หน้า 53-59


การพัฒนาของปมท่อน้ำท่ออาหารในรอยประสานของการต่อกิ่งพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L. 'Xichu') บนต้นตอตะโก (D. rhodocalyx Kurz)

วิทยา สุริยาภณานนท์ | เสาวณี สุริยาภณานนท์ |

หน้า 60-64


พฤติกรรมการเกิดรอยประสานของการต่อกิ่งพลับพันธุ์ฟูยู (Diospyros kaki L. 'Fuyu') บนต้นตอ ตะโก (D. rhodocalyx Kurz)

เสาวณี สุริยาภณานนท์ | วิทยา สุริยาภณานนท์ |

หน้า 65-70


การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว: สุวรรณ 3601

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ชไมพร เอกทัศนาวรรณ | นพพงศ์ จุลจอหอ | ฉัตรพงศ์ บาลลา |

หน้า 71-80


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University