บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-3 กุมภาพันธ์ 2527 ( พ.ศ. 2527 )


การเตรียมแอนติเจนไมโคพลาสม่า แกลลิเซพติคัมจากสเตรนท้องถิ่นสำหรับตรวจในวิธี ซีรั่มแอกกลูติเนชั่นบนสไลด์แก้ว

ประภาส เนรมิตมานสุข | วันทนีย์ เนรมิตมานสุข | ไพโรจน์ มินเด็น | จเด็จ ดำรงค์ศิริ | หล้านภดล เทวกุล |

หน้า 1-2


การเตรียมแอนติเจนตรวจโรคหวัดหน้าบวม ในไก่สำหรับวิธี ฮีมแอกกลูติเนชั่น-อินฮิบิชั่น

วาสนา บุญญานุรักษ์ | อรษา อรุณสกุล | Tamura, Y. |

หน้า 3-4


การตรวจหา R plasmid จากเชื้อ อี. โค ไล ในสุกรและไก่ในภาคใต้ของประเทศไทย

วาสนา บุญญานุรักษ์ | อรษา อรุณสกุล | ปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์ | วันทนีย์ เนรมิตมานสุข | Tamura, Y. |

หน้า 5-6


การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของยาชนิดต่าง ๆ ต่อเชื้อ อี. โคไล ที่แยกจากอุจจาระไก่ หมูและวัวในภาคใต้ของประเทศไทย

อรษา อรุณสกุล | วาสนา บุญญานุรักษ์ | ปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์ | วันทนีย์ เนรมิตมานสุข | Tamura, Y. |

หน้า 7-8


รายงานการสำรวจสภาวะเชื้อราในสัตว์ปีกในภาคเหนือ

สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ | จันทร์เพ็ญ ปริสุทธิกุล | อิทธิพล ชัยชนะพูนผล | อนุชิต ศักดาศิริสถาพร | เอ็นดู ธีรประเสริฐ |

หน้า 9-10


การศึกษาความร้ายแรงของพยาธิ Tetrameres fissispina ในเป็ด

ธานีรัตน์ สานติวัตร | เจริญ ทองมา | วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ | วีระพล จันทร์สวรรค์ | ภิรมย์ ศรีวรนารถ |

หน้า 11-12


การศึกษาการให้วัคซีนหลายชนิดพร้อมกันในไก่พื้นเมือง

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ | รื่นฤดี บุณยะโหตระ |

หน้า 15-16


การศึกษายากลุ่มต้านจุลชีพในปลาดุก ปลาช่อน และปลาสวาย

มาลินี ลิ้มโภคา | กิติ ศรีสุภาพ | พิบูล ไชยอนันต์ | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | สมุทร สิริเวชพันธุ | องอาจ เลาหวินิจ | เวียง เชื้อโพธิ์หัก | อุทัยรัตน์ ณ นคร | วิไล สันติโสภาศรี |

หน้า 17-18


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University