เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


การพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานีตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ | ปพัฒน์ วสุธวัช | ก้องปิติ อ่อนมาก | อุนิษา เลิศโตมรสกุล |

หน้า 706-713


การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนของคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | เบ็ญจรัศม์ มาประณีต |

หน้า 714-719


บทสำรวจการเคลื่อนไหวเพื่อทำความเข้าใจผู้ชุมนุมในนาม กปปส. ในฐานะภาคประชาสังคม

ศาสตรินทร์ ตันสุน |

หน้า 720-728


ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเมืองในพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

วัชรี ศรีคำ | จิราภรณ์ สมิธ |

หน้า 740-747


การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาของประเทศไทย: กรณีศึกษาพยานหลักฐานทางชีววิทยาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

ศรันยภัทร เสียงสูง | กมล สุปรียสุนทร |

หน้า 748-754


การจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮางบ้านโนนกุง อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ปราโมทย์ เหลาลาภะ | ไกรศรี ศรีทัพไทย | โสภณ มูลหา |

หน้า 771-778


ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของประชาชนในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

ณัฐวิทย์ ใจชมชื่น | เสกสัณ เครือคำ |

หน้า 779-785


สุขภาวะทางกาย สังคม และจิตใจ ของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 (ชุมชนใต้สะพานโซน 1) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล |

หน้า 893-900


การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

พงศกร กาวิชัย | ปรารถนา ยศสุข | สมคิด แก้วทิพย์ | ชมชวน บุญระหงษ์ |

หน้า 917-924


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University