รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28: หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


การศึกษากรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของเห็ดเป๋าฮื้อบรรจุกระป๋อง

กุลวดี ตรองพาณิชย์ | กาญจนิจ วาจนะวินิจ | อุดม กาญจนปกรณ์ชัย | อุไร เผ่าสังข์ทอง |

หน้า 169-175


การเปลี่ยนแปลงของสารเพคตินในสตรอเบอรี่เนื่องจากขบวนการแช่แข็งและการเก็บรักษาในสภาพเยือกแข็ง

ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล | Reid, David S. |

หน้า 177-186


Effect of fruit maturity on bitterness and quality of tangerine juice

Nittany Kasemsuksakul | Athapol Noomhorm |

หน้า 187-195


Color degradation prediction of pineapple juice concentrate during storage by kinetics

Ting, Cesar Chow | Athapol Noomhorm |

หน้า 197-204


การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่างๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน

ประดิษฐ์ ครุวัณณา | มาลัย บุญรัตนกรกิจ | ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง | วิมลศิริ พรทวีวัฒน์ |

หน้า 205-216


การหมักดองน้ำแตงกวาโดยใช้แลคติคและโปรปิโอนิคแอซิค แบคทีเรีย

วิสิฐ์ จะวะสิต |

หน้า 217-232


การศึกษาการเกิดกลิ่นหืนในเมล็ดคำฝอยในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา

วีระศักดิ์ อนัมบุตร | ไพจิตร จันทรวงศ์ | วิไลศรี ลิมปพยอม | วีระ ทองประไพ | สุปรียา สุขเกษม |

หน้า 233-244


การพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่แบบอาหารทางสายให้อาหาร

กมลวรรณ สุขนาค | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 245-251


การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตถั่วลิสงแผ่น

รัตติกรณ์ เสาร์คำ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | จินตนา อุปดิสสกุล |

หน้า 253-263


การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขโดยใช้ถั่วลิสงเมล็ดเล็กลีบ

ยุวดี วงศ์วิฑูรวิช | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | กล้าณรงค์ ศรีรอต |

หน้า 265-272


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University