เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


ระดับการให้ความสำคัญของสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

ศุภกิจ ปิยปัทมกานต์ | ธนัญญา วสุศรี |

หน้า 135-141


รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชนในด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม

สุรชัย กังวล | พหล ศักดิ์คะทัศน์ |

หน้า 142-149


โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรชาวนากับประสิทธิภาพการดำเนินงานสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สงกรานต์ สมบุญ | พลพัธน์ โครตจรัส | สรศาสตร์ สุขเจริญสิน |

หน้า 150-157


การลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้าวรับจ้าง กรณีศึกษา: ผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี

ชมพูนุช นันทจิต |

หน้า 229-236


การศึกษาความเป็นไปได้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก

กนกพร เรียนเขมะนิยม | วรรษมา แสงปลั่ง | กนกทอง ศักดิ์แหลมเงิน |

หน้า 237-247


ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เกษม กุณาศรี | ชนิตา พันธุ์มณี |

หน้า 278-285


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University