เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2547 )


การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัดประกอบการสอนภาษาเยอรมันพื้นฐาน

จุฑามาศ นามสูงเนิน |

หน้า 401-408


การปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทย ความรักชาติและรักวัฒนธรรมไทย

ปัญญา รุ่งเรือง |

หน้า 409-417


การวิเคราะห์และเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังภาพสุริยุปราคาที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร |

หน้า 418-426


โครงการวิจัยเรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมของสังคมตามแนวพุทธศาสน์

สุเชาว์ พลอยชุม |

หน้า 447-454


การศึกษาแบบจําลองการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านยางทอง ตําบลบางเจ้าฉ่ำ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ | สุรศักย์ คู่ควรรัตนชัย |

หน้า 463-474


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University