เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาวิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2556 )


การตรวจวัดและการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ประสงค์ เกษราธิคุณ | ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ | ศุภวุฒิ เบญจกุล | อุดร ยังช่วย |

หน้า 9-17


ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการระบุพ่อแม่ลูกของประชากรกุ้งขาวปลอดเชื้อโรคภายในโรงเพาะฟัก

จารุพรรณ ชาญณรงค์ | ฮุย กอง | อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ | ญอน ชาง | เลิศลักษณ์ เงินศิริ |

หน้า 18-25


การวัดความเรียบของพื้นผิวโดยวิธีการผสมผสานระหว่างเทคนิคฟีโซและทวายแมนกรีน อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์

ภาณุพงค์ มาไกล | กนกพจน์ อารีกุล | วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ |

หน้า 26-33


การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติสำหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน

อาณัติ แสงสว่าง | บุญอ้อม โฉมที | อภิญญา หิรัญวงษ์ |

หน้า 34-41


การจำลองผลกระทบของทางเดินพายุหมุนเขตร้อนต่อสภาพน้ำทะเลหนุนในอ่าวไทย

สายฝน ทมกระโทก | ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ | ศรเทพ วรรณรัตน์ | วีระศักดิ์ อุดมโชค |

หน้า 42-49


การศึกษาสภาพนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยของแกน และขั้วสับปะรด

กนกอร หั้นเจริญ | สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ |

หน้า 50-56


การดัดแปรยางธรรมชาติผ่านการกราฟท์เอ็นเอ็นไดเมททิลอะคริลาไมด์โดยการกระตุ้นด้วยแสงยูวี

ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล | ยิ่งยศ รื่นภิรมย์ใจ |

หน้า 59-67


การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 80 เปอร์เซ็นต์ เอทานอลจากหญ้าตีนตุ๊กแก

อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล | ฑิฆัมพร พันหุ่น |

หน้า 77-83


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University