เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ( พ.ศ. 2547 )


วิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จในการผสมพันธุ์ถั่วหรั่งและลักษณะที่พบได้ในลูกชั่วที่ 1

จิระ สุวรรณประเสริฐ | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | ธีรยุทธ ตู้จินดา | สนธิชัย จันทร์เปรม |

หน้า 10-16


Diversity study of nucleotide sequence of genomic segment 5 and 8 of rice ragged stunt virus isolates in Thailand

สุชาดา ปัฐยาวัต | บุญญานาถ นาถวงษ์ | ดารา เจตนะจิตร | วิชชุดา รัตนากาญจน์ | ปาริชาติ เบิร์นส | สุภารัตน์ ปิ่นสุภา | เจษฎาภรณ์ พิทักษ์สุธีพงษ์ | นุชนาถ วารินทร์ | สุพัฒน์ อรรถธรรม |

หน้า 28-32


ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงอะไมโลส โปรตีน และเบต้า-แคโรทีนในเมล็ดข้าว

ขวัญเนตร มีเงิน | นิรันดร์ จันทวงศ์ | วัลลภ อารีรบ | กษิดิศ ดิษฐบรรจง |

หน้า 33-39


ความเป็นพิษของสารละลายเตตราโซเลียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5 และ ชม.60

วสุ อมฤตสุทธิ์ | ลักขณา จันจั่น | ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร |

หน้า 48-55


ศึกษาลักษณะพันธุ์กระชายดำโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล RAPD, ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้ากระชายดำ

เสริมสกุล พจนการุณ | เรือนแก้ว ประพฤติ | เชวง แก้วรักษ์ | อัมพร ยอดดี |

หน้า 56-64


การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อปรับปรุงประชากรในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | เสาวณี เดชะคำภู | อำนวย โยธาศิริ | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |

หน้า 77-86


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University