เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2547 )


กิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนสและคาร์บอนิกแอนไฮเดรสในวงจรการลอกคราบของปูทะเล

จินตนา สและน้อย | มิ่งขวัญ มิ่งเมือง | อรุณี อิงคากุล | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | อมรา ทองปาน |

หน้า 11-18


การวิเคราะห์อิทธิพลของปริมาณน้ำฝนต่อการกระจายตัวของตะกอนแขวนลอยและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

อนงค์ กิจจาภินันท์ | จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ |

หน้า 28-36


การเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลเบื้องต้นด้านเศรษฐสังคมของชาวประมงพื้นบ้านในบริเวณหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กับตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

คงไผท ศราภัยวานิช |

หน้า 53-60


พลวัตของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: กรณีศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ | จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ |

หน้า 61-68


การเลี้ยงและการพัฒนารูปร่างของหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (Lea, 1856) ตั้งแต่ระยะจูวีไนล์จนถึงระยะตัวเต็มวัย ในบ่อดิน

สาธิต โกวิทวที | อุทัยวรรณ โกวิทวที | นฤภัทร กุชวัฒนะ | ประภัสสร พลวงศ์ |

หน้า 77-85


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University