การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-28 มกราคม 2529 : บทคัดย่อ ( พ.ศ. 2529 )


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การถ่ายฝากคัพภะในโคนมในประเทศไทย

สัมพันธ์ สิงหจันทร์ | วรรณดา สุจริต | จำเนียร สัตยาพันธุ์ | สมุทร สิริเวชพันธุ | อุดม วังตาล | วิศุทธิ์ สุขภัทราภิรมย์ | ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ |

หน้า 1-2


การศึกษาปัญหาของวิตามินเอ เบตาคาโรตีน วิตามินอี บี1 และบี2 ในโคนม

รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | สมุทร สิริเวชพันธุ | มาลินี ลิ้มโภคา | พิบูล ไชยอนันต์ |

หน้า 3-4


การทดสอบหาความไวของเชื้อ สแตฟฟีโลคอกคัส ออร์เรียส และเชื้อสเตรปโตคอกไซ ที่แยกมาได้จากน้ำนมโค ต่อยาต้านจุลชีพชนิดต่าง ๆ

เปรม พรหมคุปต์ | ลัดดา มูลิกา | อินทิรา กระหม่อมทอง | ทิพา ตันติเจริญยศ | ไพโรจน์ มินเด็น |

หน้า 7-8


การติดเชื้อ Streptococcus agalactiae ในวัวและคน

วาสนา แสงสุวรรณ์ | อรษา อรุณสกุล | พิสิษฐ์ ณ นครพนม | อัมพร สุคนธมาน | วิชัย ศิริวิบูลย์กิตติ |

หน้า 9-10


รายงานสัตว์ป่วย โรค Thromboembolic Meningoencephalitis ในกระบือ

ลัดดา ตรงวงศา | อิทธิพล ชัยชนะพูนผล | สุรพงษ์ อุดมพันท์ | สมชาย บิณฑวิหค |

หน้า 13-14


การใช้วัคซีนเชื้อเป็นสเตรนเอ็มพีป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

พรทิพย์ ศิริวรรณ์ | เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | นิมิต ลีสิริกุล | วิมลพร ธิติศักดิ์ | มาลี เมฆาประทีป |

หน้า 19-20


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University