เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาพืช ( พ.ศ. 2557 )


ตากฟ้า 86-5: ฝ้ายพันธุ์เส้นใยสีเขียว

ปริญญา สีบุญเรือง | ศิวิไล ลาภบรรจบ | อมรา ไตรศิริ | สุริพัฒน์ ไทยเทศ | ณัฐภัทร คำหล้า | ศุภกาญจน์ ล้วนมณี | ปรีชา แสงโสดา | นงลักษณ์ ปั้นลาย | อรรณพ กสิวิวัฒน์ |

หน้า 9-16


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University