การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


อรรถาภิธาน

ไม่พบข้อมูล |

หน้า 515-519


การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียน EAP ของนิสิตชั้นปีที่ 2

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |

หน้า 520-527


ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ ผลการสอบจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 และ 2534

กันยารัตน์ เกตุขำ |

หน้า 528-536


ต้นไม้ 50 ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

อรไท ผลดี |

หน้า 537-544


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University