เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2553 )


การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนทวินามสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน

สุดารัตน์ นิจสุนกิจ | ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ | สายสุดา สมชิต |

หน้า 1-10


พิโนสโทรบินทำหน้าที่ลดการแสดงออกของโปรตีนไคเนส Swe1 ในยีสต์กลายพันธุ์ และยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์ไลน์มะเร็งของมนุษย์บางชนิด

สิรินพร สุขสวัสดิ์อำนวย | วชิรศักดิ์ วังกังวาน | ธนาภัทร ปาลกะ | วรินทร ชวศิริ | โทคิชิ มิยากาวา | ชุลี ยมภักดี |

หน้า 11-18


การโคลนและผลิตรีคอมบิแนนต์โครโมกรานินเอจากมนุษย์ในรูปสายพันธุ์ดั้งเดิมและกลายพันธุ์ใน Escherichia coli

อาทิตย์ ทิมอ่วม | สิทธิรักษ์ รอยตระกูล | จงรักษ์ อรรถรัฐ | สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล |

หน้า 61-68


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University