การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาสัตว์ (หมวดสัตวบาล) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: เรื่องย่อ ( พ.ศ. 2524 )


อิทธิพลของแสงสว่างต่อการเจริญเติบโต การไข่ ลักษณะบางประการทางการสืบพันธุ์และค่าโลหิตวิทยาของนกกระทาญี่ปุ่น

วรรณพร ผูกเกษร | สุวรรณ เกษตรสุวรรณ | รัตนา โชติสังกาศ |

หน้า 63


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University