การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


ความหลากหลายของกุ้งและปูที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น ในแนวปะการังของน่านน้ำไทยและน่านน้ำประชิด ประเทศเมียนมาร์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล |

หน้า 3-11


การศึกษาชนิดของปลาในแนวปะการังครอบครัว POMACENTRIDAE บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | อนุวัต สายแสง |

หน้า 12-17


ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันที่จำเป็น (18:2n6 และ 18:3n3) สำหรับการเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราแลกเนื้อของปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.&Val.)

ประเทืองศรี สินชัยศรี | อรุณี อิงคากุล | วิมล จันทรโรทัย | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | สิริฉัตร เพ็ญพิบูลรัตนา |

หน้า 38-45


คุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำปากพลังและสาขา ก่อนและหลังการสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร | วิเชียร วรสายัณห์ | ภาสกร ถมพลกรัง |

หน้า 61-69


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University