เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( พ.ศ. 2555 )


พฤติกรรมการวางไข่ การกินอาหารและการต่อสู้ของหมึกสายวงฟ้า (Hapalochlaena cf. maculosa; Hoyle, 1883): กรณีศึกษาจากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ

ชัยยุทธ แก้วชัยเจริญกิจ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ |

หน้า 384-391


การพัฒนาการขยายพันธุ์แบบมหมวลของหญ้าชะเงาฝอย (Halodule pinifolia (Miki) den Hartog) เพื่อการย้ายปลูก

กมลวรรณ สุนทรเกตุ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ชัชรี แก้วสุรลิขิต |

หน้า 392-399


ผลของการเสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคของปลานิลวัยอ่อน (Oreochromis niloticus Linn.)

ปารินทร์ คาระวี | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |

หน้า 408-417


ผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคในปลานิลวัยอ่อน (Oreochromis niloticus Linn.)

ภัทรณัช สุวรรณมณี | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | วราห์ เทพาหุดี |

หน้า 418-427


ผลของการนำสารอินทรีย์และเลนออกจากบ่อโดยท่อระบายกลางบ่อต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างหนาแน่น

วิลาวัลย์ บุญวาสน์ | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด |

หน้า 428-436


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University