เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2547 )


สภาพ ปัญหาและความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตของธุรกิจโรงพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ | กัลยาณี จิตต์การุณย์ | ปริญญา รุ่งกิจไพศาล |

หน้า 351-358


ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ

ดวงพร อ่อนหวาน |

หน้า 359-366


การใช้ E-Commerce กับสินค้าทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาผ้าจก ชาวไท-ยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ | สุรศักย์ คู่ควรรัตนชัย |

หน้า 367-377


คู่แข่งขันในตลาดสปาพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการใช้บริการสปาของคนกรุงเทพมหานคร

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช |

หน้า 378-385


การสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลวยับยั้งแบคทีเรีย

พงษ์ศิริ วินิจฉัย | วารุณี ธนะแพสย์ | นิธิวดี วงษ์เจริญ | พัสตราภรณ์ ห้วยศรีจันทร์ | นงเยาว์ ชูสุข |

หน้า 389-398


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University