เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญเสียน้ำหนักร่างกายระหว่างการขนส่งโคเนื้อก่อนเข้าขุน

ณัฐดนัย ปฐมโยธิน | ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ | ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี | ดนัย จัตวา |

หน้า 269-274


ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการค้า

สุพิชชา ศรีวรมย์ | ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี | ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ |

หน้า 282-288


ความเป็นพิษของอีโคฟูมที่มีต่อมอดหนวดยาว Cryptolestes spp. (Coleoptera: Cucujidae)

สิรีธร โพธิกัน | ธนพร เภามี | ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ | นิยาภรณ์ ขวัญเกตุ | อธิราช หนูสีดำ |

หน้า 290-295


การศึกษาเบื้องต้นเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของกระถินและไมยราบยักษ์ที่อายุการตัดที่แตกต่างกัน

ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง | ฉัตรชลมาศ เกษตรกรณ์ | สุภาวดี มานะไตรนนท์ |

หน้า 296-303


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University