การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


การศึกษาการคงอยู่ของภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขไทย

พลายยงค์ สการะเศรณี | วราห์ มีสมบูรณ์ | พรทิพย์ สมุทรธนานนท์ |

หน้า 574-584


การวินิจฉัยคอร์ปัสลูเทียมในโคสาว โดยการล้วงตรวจด้วยมือและการใช้เครื่องอุลตร้าซาวด์ เปรียบเทียบกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

โชคชัย ชัยมงคล | สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย | เฟรดริคสัน, กุลน่า | คินดอลล์, ฮันส์ |

หน้า 595-598


การเตรียมพาราทูเบอร์คูโลซีสแอนติเจน สำหรับวิธีคอมพลีเม้นต์ฟิกเซชั่น

มนยา เอกทัตร์ | ดิลก เกษรสมบัติ | บรรจง อภิวัฒน์นากร | ดวงใจ สุวรรณเจริญ | คะนาเมดะ, มาสะฮารุ | โยโคมะโซะ, ยูอิชิ |

หน้า 635-638


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University