การประชุมทางวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( พ.ศ. 2539 )


การประยุกต์ใช้วิธีการของ Wade (1941) ในการพิสูจน์ความเป็นอดิศัย

กรรณิกา คงสาคร | วิเชียร เลาหโกศล | พัชรา อุบลศรี |

หน้า 3-7


การใช้ไอโซไซม์ในการจำแนกสายพันธุ์และคัดเลือกลูกผสมในมะนาว

อริยา สาตรพันธุ์ | อรดี สหวัชรินทร์ | วิจิตร วังใน | รวี เสรฐภักดี | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |

หน้า 8-13


ผลกระทบของการแทนที่ Cu ด้วย M=Ag, Ni และ Zn ต่อสภาพนำไฟฟ้ายิ่งยวดในสารระบบ TmBa2 (Cu1-x Mx)3Oy

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จำนงค์ ฉายเชิด | จรุงแสง ลักษณบุญส่ง | พูลศักดิ์ อินทวี |

หน้า 14-21


การผสมพันธุ์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และ Zygosaccharomyces rouxii โดยใช้เทคนิคโปรโตพลาสต์ฟิวชันเพื่อสร้างยีสต์ที่หมักเอธานอลซึ่งทนเค็ม

สมคิด ดีจริง | สาวิตรี ลิ่มทอง | วิเชียร ยงมานิตชัย | วิไล สันติโสภาศรี |

หน้า 22-32


ขั้นตอนวิธีในการสร้างรหัสลับภาษาไทย

วราภรณ์ กาญจนทวี |

หน้า 33-36


การคัดเลือก Glucose Derepression Mutants เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวแดงและกลไกควบคุมการสร้างสีของเชื้อกลายพันธุ์

กังสดาลย์ บุญปราบ | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | นภา โล่ห์ทอง |

หน้า 37-45


การพัฒนาฉนวนหัวเทียนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

เล็ก อุตตะมะศิล | สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล |

หน้า 46-53


การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธี Rehydrated Dry Film กับวิธีมาตรฐานในการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบและน้ำนมพาสเจอไรส์

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |

หน้า 54-60


การเตรียมเมมเบรนจากพอลิซัลโฟนเพื่อลดความขุ่นของน้ำส้ม

ชลธิชา นุ่มหอม |

หน้า 61-68


การนำยีนเข้าสู่เอมบริโอข้าวโพดโดยวิธี Microprojectile Bombardment

พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ | จันทร์เพ็ญ ธนกิจโกเศรษฐ์ | นฎา อารยะสกุล |

หน้า 69-73


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University