การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( พ.ศ. 2537 )


ป่ามหัศจรรย์

เตือนใจ โก้สกุล | รัชนี วีรพลิน | บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ | สมพร แสงสว่าง | อรวรรณ์ วงศ์เจศฎา | จักรกฤช ศิริวัฒนกุล | ชัชวาล ใจซื่อกุล | รองสนิท ณ สงขลา |

หน้า 501-509


สารเมตะบอไลท์ที่ได้จากการย่อยสลายการกำจัดวัชพืชอทราซีนในดิน

รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล |

หน้า 510-518


แนวคิดของชาวประมงพื้นบ้านที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทำการเลี้ยงหอยนางรมในจังหวัดชลบุรี

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ | สุนันทา สุวรรโณดม | เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ | สมถวิล จริตควร | เอกพล อ่วมนุช |

หน้า 519-532


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University