เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


ประเภทอาหารที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทยระหว่างปี 2545-2549

อำพร แจ่มผล | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 469-476


ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบเชย วงศ์ทอง | สุจิตตา เรืองรัศมี |

หน้า 508-514


ภูมิปัญญาการผลิตอาหารแช่อิ่มในภาคกลางตอนบน

ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ | สุภาวดี ธีรธรรมากร | นพมาศ พูลเจริญศิลป์ | สุนิสา ด้วงนุ่ม |

หน้า 630-637


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University