การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( พ.ศ. 2539 )


ความพึงพอใจและทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของการประปานครหลวงในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

สุทธนู ศรีไสย์ |

หน้า 387-400


ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรระดับหมู่บ้าน อำเภอโคกเจริญ : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

พงค์พิศ ภูนากรม |

หน้า 401-409


ความต้องการของเกษตรกรในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรเขตพื้นที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรี

สุวรรณ จงหวัง |

หน้า 410-419


การกำหนดรูปแบบและทางเลือกสำหรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ศึกษาเฉพาะกรณีเมืองเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง

วรพิทย์ มีมาก |

หน้า 420-425


การวินิจฉัยระบบสังคมเกษตรกรรม กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

สมยศ ทุ่งหว้า |

หน้า 426-437


การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณรงค์ สมพงษ์ | ประเดิม ฉ่ำใจ | อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ | ไพโรจน์ สังข์เดช | สุวิสา พัฒนเกียรติ | กนกรัตน์ อินทรทัศน์ | สาริมา สุนทรารชุน | ภัทรา ชูวาธิวัฒน์ | กฤติยา มลาสานต์ |

หน้า 438-444


การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: ยุทธวิธีทางเลือกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีชนบทในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชน

อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ |

หน้า 445-454


พฤติกรรมการบริโภคเนื้อโคในเขตกรุงเทพมหานคร

กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ |

หน้า 457-460


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University