เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2561 )


การพัฒนารูปแบบระบบแผงกันแดดแบบการนำแสงสว่าง เพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียนของโรงเรียนมัธยม

ณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์ | นวลวรรณ ทวยเจริญ | ศิรเดช สุริต |

หน้า 246-253


การศึกษาอิทธิพลของหิ้งแสงต่อปริมาณความส่องสว่างของห้องเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พรรณวดี โรจนศิริ | นวลวรรณ ทวยเจริญ | ศิรเดช สุริต |

หน้า 287-294


การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสียในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

เทอดศักดิ์ มุนีนารถ | ศิรเดช สุริต | นวลวรรณ ทวยเจริญ |

หน้า 326-334


พัฒนาการสัณฐานของปืนเล็กยาวจู่โจม

ชวาน พรรณดวงเนตร |

หน้า 365-372


การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบของระบบควบคุมแสงแอนิโดลิกต่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารสำนักงาน

เจษสุภา หมั้นทรัพย์ | นวลวรรณ ทวยเจริญ | ศิรเดช สุริต |

หน้า 373-380


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University