การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ ห้อง 402 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2529 ( พ.ศ. 2529 )


การถ่ายภาพสีและสีอินฟราเรดเพื่อศึกษาทางนิเวศน์วิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สถิตย์ วัชรกิตติ | ประสงค์ สงวนธรรม |

pt. 1: 44 p.


อิทธิพลของการจัดการดินและพืชที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินชุดยโสธร

สุนทร รัชฎาวงษ์ | นันท์ ไกรฤกษ์ | ไรอัน, เคน |

pt. 3: 14 p.


ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการผลิตทางการเกษตร

สำราญ สมบัติพานิช | นิรัตน์ ปาละสุวรรณ | สมนึก แสงสิงแก้ว |

pt. 5: 9 p.


คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงสูบน้ำดิบสำแล แหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวง ตำบลสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ธำรง ธรรมเกษม | ปรีชา เจาฑานนท์ | ปริญญา แน่นหนา |

pt. 8: 15 p.


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University