เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2562 )


Effect of metal oxides on properties of mica-based glass-ceramics

Sahadsaya Prasertwong | Sukanda Angkulpipat | Thapanee Srichumpong | Chanchana Thanachayanont | Cristina Leonelli | Kallaya Suputtamongkol | Duangrudee Chaysuwan |

p. 239-246


กระเบื้องดินเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากดินตะกอนน้ำประปา เศษแก้วสีเขียว และดินขาวโคกไม้ลาย

อานุภาพ ฟักสังข์ | อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล |

p. 143-150


การจำแนกชนิดของความผิดพร่องบนสายส่ง 115 กิโลโวลต์ โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ

อดิเทพ จันทับ | ประจวบ อินระวงค์ |

p. 151-158


การประเมินผลกระทบของก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วไหลจากถังกักเก็บในพื้นที่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน

นิลวรรณ พลบุตร | ศุภพัชรี รอดเดชา |

p. 159-166


การศึกษาเครื่องมือตรวจสอบการสัมผัสของล้อคอนทัวร์วิทูร เพื่อตรวจสอบการสัมผัสที่ไม่เหมาะสมระหว่างล้อและราง บริเวณลิ้นประแจของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ธนวัฒน์ ชาลีคาร | กรรมมันต์ ชูประเสริฐ | วิชัย ศิวะโกศิษฐ์ |

p. 167-174


ปัจจัยต่ออุบัติเหตุในโรงงานขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องกด

มลฤดี โตประดิษฐ์ | ดวงฤดี ฉายสุวรรณ |

p. 175-183


การออกแบบระบบติดตามประสิทธิภาพของห้องเย็นประหยัดด้วยไอโอที

พีรศุษม์ ไชยศรีมณีพรรณ | ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ |

หน้า 184-191


การพิจารณาผลเบื้องต้นของความแตกต่างระดับหมอนคอนกรีตต่อการทำงานของประแจกลไฟฟ้าสำหรับประแจขนาด 1:6 ของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เอกชัย พัฒนะประยูรวงศ์ | กรรมมันต์ ชูประเสิรฐ์ | วิชัย ศิวะโกศิษฐ | ประพจน์ ขุนทอง |

หน้า 200-207


อุปกรณ์สอบเทียบความชื้นในดินมาตรฐาน

ปริยานุช ยวงใย | ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ |

หน้า 208-214


การศึกษาและพัฒนาระบบหยอดปุ๋ยอัตโนมัติตามค่าวิเคราะห์ดินในไร่อ้อย

อานนท์ สายคำฟู | ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ |

หน้า 215-222


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University