การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


ป่าชุมชน: มุมมองและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ศิริวรรณ ศิริบุญ |

หน้า 87-95


การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล

วรพิทย์ มีมาก |

หน้า 96-101


ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

นัยเนตร องค์เนกนันต์ | ปนัดดา ชำนาญสุข |

หน้า 102-110


การศึกษาเปรียบเทียบผลของภาวะเครียดที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และการแสดงออกต่อสังคมของผู้บริหารและพนักงานภาคธุรกิจ

ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ |

หน้า 111-116


ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้บริหารธุรกิจ

ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ |

หน้า 117-122


ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ไฉไล ศักดิวรพงศ์ |

หน้า 123-129


การพัฒนาประชาคมเมืองกรุงเทพฯ และการมีส่วนร่วมของชาวกรุงเทพฯ ในการทำให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่

ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช |

หน้า 130-136


การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยานรอบเกาะอยุธยา

ชมชิด อิ่มวิทยา | ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช | รัชนีวรรณ เวชพฤติ |

หน้า 137-141


การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยในจังหวัดสกลนคร

จิตติมา รักษา | มนตรี พิมพ์ใจ | จริยา ยมเสถียรกุล | สรยา โฆสิระโยธิน | ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช |

หน้า 145-149


การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกยูคาลิปตัส จังหวัดนครพนม

เกรียงไกร บุญเติม | กฤติยา ชัยศิริ | สิรี ขาวมีชื่อ | เสาวรัตน์ ขุพินิจ | ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช |

หน้า 150-154


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University