การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


ผลของไทโลซิน โปรไบโอติก และแลตทูโลส ต่อระดับเอนไซม์ที่ย่อยน้ำตาล โมเลกุลคู่ และระดับกรดไขมันสายสั้น ภายในลำไส้ของหนูแรท

ทิพย์มนต์ ใยเกษ | กฤษ อังคนาพร |

หน้า 3-10


การใช้เปลือกหอยเชอรี่ป่นเป็นแหล่งอาหารแคลเซียมในนกกระทาไข่

สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน | มนูญ ชำนาญเกษกรณ์ | จรินทร์ ศรีสวัสดิ์ | ศักดินา โพธารส | ยอดชาย การภักดี | สุมล หงษ์คำ | ทองคำ เพ็ชรปานกัน |

หน้า 42-50


การใช้เนื้อหอยเชอรี่บดตากแห้งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในนกกระทาไข่

สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน | วิโรจน์ กิติคุณ | ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ | ภัคพงศ์ ปวงสุข | หนูจันทร์ มาตา | สุมล หงษ์คำ | กุหลาบทิพย์ อิทธิประเวศน์ |

หน้า 51-58


การเสริมพลังงานในรูปกากน้ำตาลเหลวแก่แม่โคนมในช่วงปลายระยะการให้นมที่ได้รับฟางข้าวและอาหารข้นต่างระดับโปรตีนในช่วงฤดูแล้ง

สมเกียรติ ประสานพานิช | โชคชัย ชัยมงคล | สุวิช บุญโปร่ง |

หน้า 67-75


การตัดขนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยาบางประการในโคนมลูกผสมออสเตรเลียน ฟรีเชียน-ซาฮิวาล ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น

สุวิช บุญโปร่ง | ศิริวัฒน์ อินทรมงคล | สมเกียรติ ประสานพานิช | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |

หน้า 76-85


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University