เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2553 )


การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาศิลปินพื้นบ้าน สาขาศิลปะการแสดงลิเกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พันทิพา มาลา | พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ | ลำยอง ปลั่งกลาง |

หน้า 135-140


แนวทางการออกแบบโลโก้โดยใช้ตารางวิเคราะห์แบบแมททริกซ์ กรณีศึกษา: การออกแบบโลโก้โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

พรชัย ราชตนะพันธุ์ | ดารินทร์ ศรีสวัสดิ์ |

หน้า 141-147


การเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อข่าวสารพลังงานทางเลือก: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้แก๊สโซฮอล์ เอ็นจีวี และไบโอดีเซลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

กฤชณัท แสนทวี | วิมลพรรณ อาภาเวท |

หน้า 156-162


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University