เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


การวิเคราะห์พลังงานลูกตุ้มประกอบเพื่อทดสอบแบบกระแทก

พัชรี ครองกิจศิริ | นรินทร์ สิริกุลรัตน์ | สุทิน ประเสริฐสุนทร |

หน้า 3-10


การซ่อนลายน้ำภาพดิจิตอลเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์โดยใช้ดีสครีตโคชายน์ทรานส์ฟอร์ม

ยุทธพงศ์ ฐิติมัชฌิมา | ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี |

หน้า 11-18


การประยุกต์เทคนิคการกลับทิศสปินพร้อมกันหลายตัวแบบไม่พ้องกัน สำหรับแบบจำลองไอซิง

นพฤทธิ์ จินันทุยา | วิเชียร ศิริพรม |

หน้า 19-26


การใช้วีอาร์เอ็มแอลในการส่งเสริมการขายสินค้าหัตถกรรมไทยแบบออนไลน์

เกษศริน ชวลิตจารีธรรม | จันทร์ทิพย์ จิรจตุพักตร์ | อนงค์นาฏ ศรีวิหค |

หน้า 27-34


ผลของความดันย่อยแก๊สไนโตรเจนที่มีต่อสีของฟิล์มไททาเนียมไนไตรด์

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | สุรสิงห์ ไชยคุณ | สกุล ศรีญาณลักษณ์ | จักรพันธ์ ถาวรธิรา |

หน้า 35-41


การเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

สกุล ศรีญาณลักษณ์ | สุรสิงห์ ไชยคุณ | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | จักรพันธ์ ถาวรธิรา |

หน้า 42-47


การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบในสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

สุรสิงห์ ไชยคุณ | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | สกุล ศรีญาณลักษณ์ | จักรพันธ์ ถาวรธิรา |

หน้า 48-55


การศึกษาสมบัติการยึดเกาะของฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์บนวัสดุรองรับต่างชนิดที่อุณหภูมิวัสดุรองรับต่างกัน

จักรพันธ์ ถาวรธิรา |

หน้า 56-60


การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหาร

พิชญา โล้วิชากรติกุล | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |

หน้า 61-68


การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำความเย็นโดยใช้หลักการแผ่รังสีในเวลากลางคืนในประเทศไทย (ส่วนที่ 2: การศึกษาเชิงทฤษฎี)

จอมภพ แววศักดิ์ | เคดารี, โจเซฟ | จงจิตร์ หิรัญลาภ |

หน้า 69-75


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University