การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง ( พ.ศ. 2532 )


การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในบ่อดินขนาดเล็ก

ก่อเกียรติ กูลแก้ว | พจนีย์ อัตถกิจมงคล | สุรชัย เหมพัฒน์ |

หน้า 299-304


ความเป็นไปได้ในการใช้โรติเฟอร์ Brachionus plicatilis เป็นอาหารระยะแรกของลูกปลากะรัง Epinephelus malabaricus

ธิดา เพชรมณี | มาวิทย์ อัศวอารีย์ | ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ | ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์ |

หน้า 305-313


การเปรียบเทียบผลผลิตของลูกปลานิลและปลานิลสีแดงในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตัน

สุจินต์ หนูขวัญ | กำชัย ลาวัณยวุฒิ | วิสุทธิ์ ศรีชุมพวง |

หน้า 329-334


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University