เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2552 )


ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย

ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ | ศราวรรณ แก้วมงคล | อนามิกา กาญจนบรรเทิง | คมสัน สัจจะสถาพร | ณรงค์ อาบกิ่ง | วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค |

หน้า 8-12


การทดสอบหาปริมาณฮีแมกกลูตินิน (H5) แอนติเจนในวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อตายสายพันธุ์ H5N1 ที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย

สุวิชัย โรจนเสถียร | เทิดศักดิ์ ญาโน | ฉายสุรีย์ ศุภวิไล | เตชิต โชตินันท์ |

หน้า 13-17


ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และการแยกสายพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium spp. จากอุจจาระของโคนม ในเขตจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม

เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว | พิพัฒน์ อรุณวิภาส | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | สถาพร จิตตปาลพงศ์ |

หน้า 18-23


รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด

ณัฏฐิกา โกฎแสง | ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย | นริศ เต็งชัยศรี |

หน้า 24-30


การโคลนและแสดงออกของยีน 3ABC ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์โอในเซลล์แมลง

ณัฐรัติ ตั้งธรรมนิยม | พรทิพภา เล็กเจริญสุข | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ |

หน้า 31-37


การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

สุวิชัย โรจนเสถียร | จรัญลักษณ์ ยวงกาศ | ฉัตรชัย อภัยโรจน์ | สุวิทย์ ประชุม |

หน้า 38-46


ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทางภาคเหนือของประเทศไทย

สมัคร สุจริต | ณัฐนรี อินทอง | พีระ อารีศรีสม | จงรัก มงกุฎ | วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | ชัญญา เก่งระดมกิจ | สถาพร จิตตปาลพงศ์ |

หน้า 47-51


ความชุกทางซีรัมของการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะที่เลี้ยงในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

นิอร รัตนภพ | ธีระ รักความสุข | สิริลักษณ์ จาละ |

หน้า 62-69


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University