เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช ( พ.ศ. 2550 )


ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนจากโรงงานผลิตผงชูรสและกากหม้อกรองจากโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

เรวัตร จินดาเจี่ย | สุนทร ดุริยะประพันธ์ | สายันต์ ตันพานิช | วิเซ็น ดวงสา |

หน้า 42-49


อิทธิพลของถั่วอาหารสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินลูกรัง

ชื่นจิต แก้วกัญญา | สายัณห์ ทัดศรี | สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | สุนันทา จันทกูล | สมเจตน์ จันทวัฒน์ | ชาญชัย มณีดุลย์ |

หน้า 58-65


การประเมินถั่วอาหารสัตว์ 5 ชนิด บนดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ชื่นจิต แก้วกัญญา | สายัณห์ ทัดศรี | สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | สุนันทา จันทกูล | สมเจตน์ จันทวัฒน์ | ชาญชัย มณีดุลย์ |

หน้า 66-74


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University