การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: เรื่องย่อ ( พ.ศ. 2524 )


การผสมเทียมควายปลักโดยการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนโปรสตาแกลดิน เอฟทูเอลฟ่า

มณีวรรณ กมลพัฒนะ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | ปราจีน วีรกุล | จันทร์เพ็ญ งามสุริยโรจน์ | สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | พยอม พิกุลทอง | ยอด ศรีสันต์ |

หน้า 3-4


การตรวจหาท้องโคนมระยะแรกด้วยระดับโปรเจสเตอโรนในน้ำนม โดยวิธีเอนไซม์ อิมมูโอเอสเซ

Wiel, Dick F.M. van de | มณีวรรณ กมลพัฒนะ | จันทร์เพ็ญ งามสุริยโรจน์ | สัมพันธ์ สิงหจันทร์ |

หน้า 5-6


ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ของโคนมพันธุ์ผสมในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ช่วงระยะห่างการคลอดลูก และอายุของแม่โคที่คลอดลูกตัวแรก

พรรณพิไล เสกสิทธิ์ | ภาษ สาริกภูติ | จุรีรัตน์ จิตจำรูญโชคไชย | ประเสริฐ คงสะเสน | สุรจิต ทองสอดแสง | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป |

หน้า 7-8


การศึกษาการตรวจท้องแม่สุกรโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

ปราจีน วีรกุล | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | อัจฉริยา กาญจนเทพ | สมชาย จันทร์ผ่องแสง |

หน้า 13-14


การศึกษาการตรวจท้องแม่สุกรโดยการตรวจชิ้นเนื้อจากเยื่อบุช่องคลอด

อัจฉริยา กาญจนเทพ | เทอด เทศประทีป | ชัยณรงค์ โลหชิต | สมชาย จันทร์ผ่องแสง |

หน้า 15-16


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University