การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2532 )


การศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมขนาดย่อมของเมืองโตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) และเมืองเชียงใหม่ (ประเทศไทย)

จินตนา สุนทรธรรม |

หน้า 1-12


การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกพรมของไทย

ปนัดดา อินทร์พรหม | ทองฟู ชินะโชติ |

หน้า 13-20


การวิเคราะห์ต้นทุน-กำไรของการปลูกสร้างสวนป่า

วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์ |

หน้า 21-31


ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการปลูกและการใช้ไม้ของเกษตรกร

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ |

หน้า 33-44


แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อน

อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล | นภาภรณ์ พรหมชนะ | จุฑาทิพย์ ภัทราวาท |

หน้า 67-82


มาตรการของรัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย

ศุภชาติ สุขารมณ์ | สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ |

หน้า 103-113


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University