การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( พ.ศ. 2538 )


การเปลี่ยนแปลงอาชีพที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นชนบท

เสาวภา วัชรกิตติ |

หน้า 427-433


ความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในต่างจังหวัด

เสาวภา วัชรกิตติ |

หน้า 434-442


แนวทางการดำเนินธุรกิจตลาดกลางสินค้าเกษตรของ ธ.ก.ส.

วิชิต เตโชติรส | วิทยา เจียรพันธุ์ |

หน้า 443-448


การพัฒนาการเกษตรผสมผสานจังหวัดชัยนาท

วิโรจน์ ชลวิริยะกุล | สุวิทย์ชาติ ขยันการนาวี | สมโภช ศิริรัตน์ |

หน้า 449-457


ผลกระทบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชนบทอีสาน : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่ของตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

กฤตกร กล่อมจิต | วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว | องอาจ วีรภัทรสกุล | สุชาติ วัฒนชัย | อดิศักดิ์ สังข์แก้ว |

หน้า 458-462


การบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ | อภิญญา หิรัญวงษ์ |

หน้า 465-471


การศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ |

หน้า 472-474


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University