เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2550 )


ศักยภาพการแข่งขันของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

จีรพรรณ กุลดิลก |

หน้า 375-382


โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

สุมาลี สันติพลวุฒิ | ศุภชาติ สุขารมณ์ | รสดา เวษฎาพันธุ์ | สมหมาย อุดมวิทิต |

หน้า 390-398


การศึกษาวิจัยผลิตภาพแรงงานไทยและปัจจัยที่กำหนด

สุมาลี สันติพลวุฒิ | ศุภชาติ สุขารมณ์ | รสดา เวษฎาพันธุ์ | สมหมาย อุดมวิทิต |

หน้า 399-412


การวิเคราะห์ความสามารถหลักในระดับจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดแพร่

นงนุช อังยุรีกุล | ณิธิชา ธรรมธนากูล | สุวพร ผาสุก |

หน้า 413-420


การเปรียบเทียบลักษณะทางการจัดการระหว่างผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่ำและกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงในจังหวัดยโสธร

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ | จารึก สิงหปรีชา |

หน้า 421-428


ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การบริโภคข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียวของครัวเรือนไทย

วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ | สมพร อิศวิลานนท์ |

หน้า 429-436


แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิกรณีศึกษากิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

โสมสกาว เพชรานนท์ | นุชนาถ มั่งคั่ง |

หน้า 445-457


การบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ : กรณีศึกษา โรงเรียนเกษตรกรข้าว อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัชรพัฒน์ อินวรรณา | ธันวา จิตต์สงวน |

หน้า 483-501


การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาในตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร

สันติยา เอกอัคร | วรนันท์ กิตติอัมพานนท์ | ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี |

หน้า 517-524


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University