เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2549 )


วงจรขยายกำลังงานเสียงคลาสดี โดยวงจรซิกม่า-เดลต้า และเดลต้ามอดูเลชั่นอย่างง่าย

วรพล เอี่ยมศิริ | ปานวิทย์ ธุวะนุติ | สุรพล บุญจันทร์ | จีรสุดา โกษียาภรณ์ | ปราโมทย์ วาดเขียน |

หน้า 11-18


วงจรกรองความถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ CCCDBAs ที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วินัย ใจกล้า | เกรียงไกร สุขสุด | มนตรี ศิริปรัชญานันท์ |

หน้า 19-26


วงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแสชนิด 4 ควอดแดรนด์โดยใช้ CCCDBAs

วินัย ใจกล้า | เกรียงไกร สุขสุด | มนตรี ศิริปรัชญานันท์ |

หน้า 27-34


การวิเคราะห์สมรรถนะของโครงข่ายคอมพิวเตอร์ใยแก้วนำแสงรูปแบบดาวโดยการมัลติเพล็กซ์ทางความยาวคลื่นแบบหลายช่องสัญญาณ

เคน มุละสิวะ | สุวิพล สิทธิชีวภาค | เกรียงไกร วงศ์โรจนภรณ์ |

หน้า 35-43


การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ MIMO-OFDM สำหรับมาตรฐาน IEEE 802.16a

ธนพงศ์ คุ้มญาติ | สุวิพล สิทธิชีวภาค | เกรียงไกร วงศ์โรจนภรณ์ |

หน้า 44-51


สมรรถนะของระบบเครือข่ายไร้สายมัลติเชนเนลแบบ FT-TR และ TT-FR ทำงานภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 MAC

สมเกียรติ รัตนกูล | สุวิพล สิทธิชีวภาค | เกรียงไกร วงศ์โรจนภรณ์ |

หน้า 52-59


การปรับปรุงระบบทำนายตำแหน่งเชิงดีเทอร์มินิสติคในเครือข่ายไร้สาย โดยใช้พื้นฐานวิธีการแบบไทแองกูเลชั่น

พูนทวี สังขะจันทร์ | ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ | พรชัย ทรัพย์นิธิ | มนัส สังวรศิลป์ |

หน้า 60-67


การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการทดสอบแบบสแกนด้วยวิธีลดการเปลี่ยนสถานะของเกต

ชูเกียรติ การะเกตุ | สุรศักดิ์ ประชาสิทธิศักดิ์ |

หน้า 68-75


อัลกอริธมิค ADC ที่มีการเข้ารหัสแบบเกรย์โดยใช้วงจรสายพานกระแส

ธนพล เตี้ยทอง | อนุชา แก้วพูลสุข | อัมพวัน ใจกล้า | ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ | วันชัย ริ้วรุจา |

หน้า 76-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University