เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2563 )


การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจำกัดทางกายภาพของที่พักอาศัยของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย

นวลวรรณ ทวยเจริญ | วนารัตน์ กรอิสรานุกูล | ชติพัทธ์ ณะมณี | รัชด ชมภูนิช |

p. 416-423


การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดนัย ศรีสังวร | สญชัย ลบแย้ม |

หน้า 517-524


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University