เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


แบบจำลองทางความคิด เรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อนุพงศ์ ไพรศรี | ชาตรี ฝ่ายคำตา | วิทยา ปั้นสุวรรณ |

p. 1-8


การพัฒนาความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง

ณัฐวรรณ ศิริธร | เอกภูมิ จันทรขันตี | สุรศักดิ์ เชียงกา |

p. 9-16


การพัฒนาแนวคิด เรื่อง สนามของแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

รวิวรรณ บุณยเสนา | เอกภูมิ จันทรขันตี | เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ |

p. 17-24


การบูรณาการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ : คำพ้องจากเพลงรำวงมาตรฐาน

นภาลัย โลกวิทย์ | พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ |

p. 25-32


ฉันจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการลงมือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วรวรรณ พันธุ์ปรีดา | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | ปราโมทย์ ชำนาญปืน | สุรเดช ศรีทา |

p. 33-40


แนวปฏิบัติที่ดีของฉันในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เรื่อง “หญ้าเทียม” เพื่อส่งเสริมการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณัฐกฤษ ทองน้อย | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | ปราโมทย์ ชำนาญปืน | ภาธร พงศ์ไพจิตร |

p. 41-48


การศึกษาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

กัลยรัตน์ ธนภัทรเวชพิสิฐ | จิตตมาส สุขแสวง | บุญธนา วรรณเลิศ |

p. 49-57


การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศุภชัย ทวี |

p. 58-65


การพัฒนาแนวคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ธาตุแทรนซิชันและกัมมันตรังสีโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานร่วมกับการสร้างมโนภาพพลวัต

ธนพล แก้วอุดม | จิตตมาส สุขแสวง | วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร |

p. 66-73


การวิจัยเชิงประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3: กรณีศึกษาศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | จิตตมาส สุขแสวง | ชาตรี ฝ่ายคำตา | เอกรัตน์ ทานาค | จีระวรรณ เกษสิงห์ | ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง | เอกภูมิ จันทรขันตี | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน |

p. 74-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University